miniatura

Karta przekazania odpadu 2019 — nowy wzór, rozporządzenie

Zgodnie z Ustawą o odpadach oraz nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, z dniem 1 maja 2019 zaczęły obowiązywać nowe wzory karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadów. Co się zmieniło i jak ma wyglądać nowa KPO? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Jakie zmiany wprowadzono do karty przekazania odpadu?

Z nowego wzoru KPO usunięto rubryki z numerem REGON.Aktualizacja przepisów zniosła także obowiązek sygnowania kart przekazania odpadu pieczęcią firmową.Dotyczy to każdej ze stron operacji odpadowej. Sprawiło to, że zmieniła się szata graficzna KPO i KEO. Nowy wzór obowiązuje także dla zbiorczych kart przekazania odpadów od maja 2019. Zmiany te przekładają się na konieczność zakładania nowej KEO dla każdego kodu odpadu od maja 2019 roku. Bez zmian pozostała natomiast konieczność podania numeru rejestrowego (BDO) oraz NIP podmiotów wpisanych w KPO. Wszystkie karty przekazania odpadów wystawione po 1 maja 2019 muszą być tworzone z wykorzystaniem nowego wzoru.

Nowy wzór pobierzesz przechodząc do sekcji Dokumenty do Pobrania lub klikając w link: Karta Przekazania Odpadów 2019

odpady z produkcji przemysłowej

Kto musi sporządzać kartę przekazania odpadu?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów musi wypełniać KPO w momencie przekazania ich innemu podmiotowi. Przenosi ona bowiem odpowiedzialność za dany odpad na przyjmującego. Oczywiście dokument ten jest ważny tylko przy prawidłowym wypełnieniu. W przypadku, gdy jeden z podmiotów jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania odpadów, KPO nie musi być sporządzana.

Zbiorcza karta przekazania odpadów

Obecnie ustawodawca dopuszcza sporządzanie zbiorczej KPO. Jest to karta obejmująca odpady o tym samym kodzie przekazywane temu samemu podmiotowi za pośrednictwem tego samego transportującego w obrębie danego miesiąca kalendarzowego. Tego typu karta musi być sporządzona wraz z zakończeniem danego miesiąca. Trzeba się jednak liczyć ze sporym prawdopodobieństwem zlikwidowaniem możliwości wystawiania zbiorczej karty przekazania odpadów przy kolejnej zmianie przepisów dotyczących ewidencji odpadów.

Ile egzemplarzy KPO jest potrzebnych?

Każda ze stron biorących udział w procesie przekazania odpadu musi posiadać własny egzemplarz KPO. Dlatego też w sytuacji, gdy odpad jest transportowany przez inny podmiot, niż posiadacz przejmujący, kartę przekazania trzeba sporządzić w 3 egzemplarzach. Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami obowiązek sporządzania KPO spoczywa na pierwotnym posiadaczu odpadu. Dodatkowo podmiot przejmujący musi potwierdzić jego przyjęcie niezwłocznie po otrzymaniu stosownej KPO.

stare samochody przeznaczone do złomowania

Podsumowanie

Początek maja 2019 roku przyniósł z sobą zmianę wzoru kart przekazania odpadów. Nie można już korzystać z wcześniej obowiązujących wzorów. Z KPO zniknęły rubryki dotyczące REGON-u i nie ma już konieczności sygnowania ich pieczęcią firmową. Na razie pozostała także możliwość sporządzania zbiorczych KPO. Nie znaczy to jednak, że nie zostanie ona zlikwidowana po wprowadzeniu kolejnych zmian w przepisach o ewidencji odpadów.