Recykling

REJESTR BDO - NOWY OBOWIĄZEK IMPORTERÓW SAMOCHODÓW

Za skrótem BDO kryje się Baza Danych o Odpadach, którą uruchomiono 24 stycznia 2018 roku. Obowiązek wypełnienia i złożenia wniosku do właściwego Urzędu Marszałkowskiego spoczywa na tysiącach polskich firm, w tym na tych przedsiębiorcach, którzy zajmują się wprowadzaniem pojazdów na polski rynek. Importerzy są zobowiązani do dostarczenia informacji m.in. o wprowadzanych olejach smarowych, bateriach, akumulatorach i oponach.

Nie tylko dla administracji

Rejestr BDO został utworzony z myślą nie tylko o organach administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska. Przedsiębiorcy trudniący się przewozem odpadów nie będą musieli już występować o zezwolenia na transport odpadów. Wpis do rejestru będzie równoznaczny z uzyskaniem takiego zezwolenia.

Rejestr BDO wprowadzono w trosce o środowisko naturalne w kraju

Kto powinien złożyć wniosek o wpis?

Zgodnie z art. 50 Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO spoczywa m.in. na producentach, importerach i eksporterach produktów w opakowaniach, przedsiębiorstwach wprowadzających na terytorium kraju opony i oleje smarowe, firmach prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych lub tych podmiotach, które dokonują eksportu odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub odzyskowi.

Również przedsiębiorcy wprowadzający pojazdy na rynek krajowy (importerzy samochodów), prowadzący punkty zbierania pojazdów oraz prowadzący stacje demontażu pojazdów muszą znaleźć się w tym rejestrze.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Termin składania wniosków minął 24 lipca 2018 roku, dlatego wnioski wszystkich wprowadzających pojazdy do Polski powinny już być złożone. Jeśli ktoś jednak nadal tego nie uczynił, w jak najszybszym czasie powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO posługując się formularzem rejestrowym do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, w tym kopię umów z prowadzącym stacje demontażu, czyli auto złomem w ramach tzw. zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

Import samochodów z zagranicy wiąże się z wwożeniem do kraju opon i olejów smarowych

Opłata za wpis do bazy

Dodatkowo należy uiścić dwie opłaty – rejestrową oraz roczną. Pierwszą z nich uiszcza się w roku składania wniosku o wpis do rejestru. Roczną zaś w kolejnych latach, najpóźniej do końca lutego. Dla wszystkich tych, którzy kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorcy, każda z tych opłat wynosi 100 zł. Pozostali przedsiębiorcy będą musieli liczyć się z wydatkiem rzędu 300 zł.

Do 30 dni od otrzymania wniosku, w przypadku stwierdzenia braku błędów lub niedociągnięć, Marszałek Województwa nadaje indywidualny numer rejestrowy, a także login oraz hasło do konta.

Do czego służy numer rejestrowy?

Zgodnie z art. 63 Ustawy o Odpadach, uzyskanie numeru rejestrowego zobowiązuje do umieszczania go na dokumentach związanych z działalnością, którą podmiot prowadzi, m.in. na fakturach, umowach kupna-sprzedaży pojazdów, deklaracjach do urzędów: Celnego, Skarbowego oraz ZUS-u, a także każdym innym „papierze” o statusie dokumentu.

Uzyskanie wpisu do bazy danych o odpadach umożliwia legalne prowadzenie działalności w zakresie podanym w art. 50. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpią o przyznanie numeru rejestrowego narażają się na wysokie kary finansowe.

Wysokie kary!

Art. 194 ustawy przewiduje administracyjną karę pieniężną od 1 000 zł aż do 1 000 000 zł, która może zostać nałożona w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność bez wpisu do rejestru.

Kary nakładane są również na firmy nie stosujące się do wymogu stosowania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z działalnością.

Z surową karą liczyć się muszą przedsiębiorcy, którzy dokonają zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi.